主页 > 读书心得 > 阮郎归·天边金掌露成霜原文,翻译,赏析

阮郎归·天边金掌露成霜原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

阮郎归·天边金掌露成霜原文,翻译,赏析

阮郎归·天边金掌露成霜原文:天边金掌露成霜。云随雁字长。绿杯红袖趁重阳。人情似故乡。
兰佩紫,菊簪黄。殷勤理旧狂。欲将沉醉换悲凉。清歌莫断肠。阮郎归·天边金掌露成霜
拼音解读:tiān biān jīn zhǎng lù chéng shuāng 。yún suí yàn zì zhǎng 。lǜ bēi hóng xiù chèn zhòng yáng 。rén qíng sì gù xiāng 。
lán pèi zǐ ,jú zān huáng 。yīn qín lǐ jiù kuáng 。yù jiāng chén zuì huàn bēi liáng 。qīng gē mò duàn cháng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: 一篇读书感100