主页 > 读书心得 > 归田乐原文,翻译,赏析

归田乐原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

归田乐原文,翻译,赏析

归田乐原文:试把花期数。便早有、感春情绪。看即梅花吐。愿花更不谢,春且长住。只恐花飞又春去。
花开还不语。问此意、年年春还会否。绛唇青鬓,渐少花前语。对花又记得、旧曾游处。门外垂杨未飘絮。归田乐
拼音解读:shì bǎ huā qī shù 。biàn zǎo yǒu 、gǎn chūn qíng xù 。kàn jí méi huā tǔ 。yuàn huā gèng bú xiè ,chūn qiě zhǎng zhù 。zhī kǒng huā fēi yòu chūn qù 。
huā kāi hái bú yǔ 。wèn cǐ yì 、nián nián chūn hái huì fǒu 。jiàng chún qīng bìn ,jiàn shǎo huā qián yǔ 。duì huā yòu jì dé 、jiù céng yóu chù 。mén wài chuí yáng wèi piāo xù 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: