主页 > 读书心得 > 诉衷情·凭觞静忆去年秋原文,翻译,赏析

诉衷情·凭觞静忆去年秋原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

诉衷情·凭觞静忆去年秋原文,翻译,赏析

诉衷情·凭觞静忆去年秋原文:凭觞静忆去年秋,桐落故溪头。诗成自写红叶,和恨寄东流。
人脉脉,水悠悠。几多愁。雁书不到,蝶梦无凭,漫倚高楼。诉衷情·凭觞静忆去年秋
拼音解读:píng shāng jìng yì qù nián qiū ,tóng luò gù xī tóu 。shī chéng zì xiě hóng yè ,hé hèn jì dōng liú 。
rén mò mò ,shuǐ yōu yōu 。jǐ duō chóu 。yàn shū bú dào ,dié mèng wú píng ,màn yǐ gāo lóu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: 一次读书经历