主页 > 读书心得 > 秋蕊香·池苑清阴欲就原文,翻译,赏析

秋蕊香·池苑清阴欲就原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

秋蕊香·池苑清阴欲就原文,翻译,赏析

秋蕊香·池苑清阴欲就原文:池苑清阴欲就。还傍送春时候。眼中人去难欢偶。谁共一杯芳酒。
朱阑碧砌皆如旧。记携手。有情不管别离久。情在相逢终有。秋蕊香·池苑清阴欲就
拼音解读:chí yuàn qīng yīn yù jiù 。hái bàng sòng chūn shí hòu 。yǎn zhōng rén qù nán huān ǒu 。shuí gòng yī bēi fāng jiǔ 。
zhū lán bì qì jiē rú jiù 。jì xié shǒu 。yǒu qíng bú guǎn bié lí jiǔ 。qíng zài xiàng féng zhōng yǒu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: