主页 > 读书心得 > 浣溪沙·绿柳藏乌静掩关原文,翻译,赏析

浣溪沙·绿柳藏乌静掩关原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

浣溪沙·绿柳藏乌静掩关原文,翻译,赏析

浣溪沙·绿柳藏乌静掩关原文:绿柳藏乌静掩关。鸭炉香细琐窗闲。那回分袂月初残。
惜别漫成良夜醉,解愁时有翠笺还。欲寻双叶寄情难。浣溪沙·绿柳藏乌静掩关
拼音解读:lǜ liǔ cáng wū jìng yǎn guān 。yā lú xiāng xì suǒ chuāng xián 。nà huí fèn mèi yuè chū cán 。
xī bié màn chéng liáng yè zuì ,jiě chóu shí yǒu cuì jiān hái 。yù xún shuāng yè jì qíng nán 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: 忆读书考试题