主页 > 读书心得 > 思远人·红叶黄花秋意晚原文,翻译,赏析

思远人·红叶黄花秋意晚原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

思远人·红叶黄花秋意晚原文,翻译,赏析

思远人·红叶黄花秋意晚原文:红叶黄花秋意晚,千里念行客。飞云过尽,归鸿无信,何处寄书得。
泪弹不尽临窗滴。就砚旋研墨。渐写到别来,此情深处,红笺为无色。思远人·红叶黄花秋意晚
拼音解读:hóng yè huáng huā qiū yì wǎn ,qiān lǐ niàn háng kè 。fēi yún guò jìn ,guī hóng wú xìn ,hé chù jì shū dé 。
lèi dàn bú jìn lín chuāng dī 。jiù yàn xuán yán mò 。jiàn xiě dào bié lái ,cǐ qíng shēn chù ,hóng jiān wéi wú sè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: