主页 > 读书心得 > 好女儿原文,翻译,赏析

好女儿原文,翻译,赏析

admin 读书心得 2022年11月08日

好女儿原文,翻译,赏析

好女儿原文:绿遍西池。梅子青时。尽无端、尽日东风恶,更霏微细雨,恼人离恨,满路春泥。
应是行云归路,有闲泪、洒相思。想旗亭、望断黄昏月,又依前误了,红笺香信,翠袖欢期。好女儿
拼音解读:lǜ biàn xī chí 。méi zǐ qīng shí 。jìn wú duān 、jìn rì dōng fēng è ,gèng fēi wēi xì yǔ ,nǎo rén lí hèn ,mǎn lù chūn ní 。
yīng shì háng yún guī lù ,yǒu xián lèi 、sǎ xiàng sī 。xiǎng qí tíng 、wàng duàn huáng hūn yuè ,yòu yī qián wù le ,hóng jiān xiāng xìn ,cuì xiù huān qī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
读后感
标签: